Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

Update van het sportloket aan sportverenigingen

29-05-2020

Door: Gemeente Zaanstad/Sportbedrijf Zaanstad

Geen terrassen op de sportparken per 1 juni!
De versoepeling per 1 juni voor de horeca geldt expliciet NIET voor sportkantines. Verenigingen mogen ook geen terras openen. Wij vinden dat ook jammer, maar blijkbaar kan en mag dit nog niet. Op 27 mei is wel aangekondigd dat de sportkantines (en terrassen) per 1 juli mogelijk open mogen gaan. Dat wordt definitief door het kabinet besloten een week voor 1 juli.

Intussen is een uitgifteloket op de sportparken wel mogelijk, volgens de geldende noodverordening is een uitgifteloket op sportparken NIET verboden. Ook in het protocol “Verantwoord Sporten in Zaanstad” stelt de gemeente Zaanstad hiervoor geen regels. Dat betekent dat een uitgifteloket mogelijk is conform de noodverordening. U dient dan wel te voorkomen dat er een soort situatie van ‘terras, zonder terrasmeubilair’ ontstaat. Dat geldt met name voor alcoholische dranken:  De Drank en Horecawet staat het namelijk niet toe om alcoholische dranken te verkopen via een uitgifteloket. Maar het uitgeven van sport en frisdrank, snacks, ijs, etc. is mogelijk.
Per 1 juni mogen mensen zich ophouden in groepen van maximaal 30 (mits op 1,5 meter). Dit aantal en GEEN alcohol geven u een duidelijke richtlijn om te voorkomen dat er een ‘terras zonder terrasmeubilair’ voor uw uitgifteloket op het sportpark ontstaat waartegen de gemeente of de politie zal moeten optreden.

Mochten er bij ons meldingen binnenkomen dat er alcohol wordt verkocht of dat er terrasmeubilair staat, dan wordt een handhavingstraject onvermijdelijk.

Kwijtschelding huur voor sportverenigingen, periode 1 maart tot 1 juni 2020?
Hoe ziet het proces van de regeling ‘compensatiebijdrage kwijtschelding huren sportverenigingen’ eruit tot aan de publicatie van de regelingen?
De hieronder beschreven werkwijze is gebaseerd op dezelfde werkwijze die is gevolgd met de SPUK Stimulering Sport, SPUK Sportakkoord en BOSA. Zoals uit onderstaande fasering kan worden opgemaakt bevindt zich de “inrichting” van de uitkeringen in de eerste fase.

  • Fase 1: Momenteel worden de eerste concepten uitgewerkt op basis van de afspraken zoals die interdepartementaal en in de Ministerraad zijn gemaakt. Daarbij wordt ook gekeken naar de juridische (on)mogelijkheden en de aansluiting op de inrichting van de sector zelf.
  • Fase 2: Als deze fase is doorlopen, wordt het concept interdepartementaal en met VSG/VNG, gemeenten en NOC*NSF en Sportbonden besproken om te kijken of en zo ja waar aanpassingen nodig zijn.
  • Fase 3: De uitkomsten van deze gesprekken worden waar mogelijk meegenomen in het definitieve concept en daarna nogmaals voorgelegd aan de eerder genoemde partijen.

Na de tweede ‘consultatie ronde’ zullen wij de regelingen finaal maken en ter goedkeuring aan de Minister van Medische Zorg en Sport voorleggen. De intentie is om het hele traject van deze regelingen voor de zomer afgerond te hebben.

Wat we wel weten is dat 90 miljoen hiervan bedoeld is voor een kwijtschelding van de huurpenningen. In Zaanstad zijn sportverenigingen huur verschuldigd aan de gemeente Zaanstad of het gemeentelijk Sportbedrijf Zaanstad. Een bedrag (vanuit die 90 miljoen euro) zal dus in de loop van 2020 aan de gemeente Zaanstad uitgekeerd worden ter compensatie van de gederfde huuropbrengsten voor de maanden maart, april en mei.

Omdat wij ook nog niet weten hoeveel het bedrag is dat hiervoor naar Zaanstad komt, kunnen wij dit ook nog niet (eerlijk) verdelen over alle verenigingen. In de tussentijd wordt de huur over de maanden maart, april en mei niet ingevorderd. De gemeente Zaanstad stuurt wel facturen en herinneringen, maar we versturen geen aanmaningen (we vorderen dus niet in). Sportbedrijf Zaanstad heeft zelfs helemaal geen facturen verstuurd over deze maanden.

Het afwachten is dus op de specifieke uitkering (SPUK) door het ministerie van VWS. Ons geduld wordt op de proef gesteld maar we moeten net als iedereen afwachten. Hopelijk begrijpt u dit. U dient zich nog even te laven aan het idee dat een (hopelijk groot) deel van de huur over maart, april en mei wordt kwijtgescholden.

Amateursportverenigingen met eigen accommodatie:
Er komt ook een regeling voor amateursportverenigingen met eigen accommodatie. Sportverenigingen die de accommodatie niet huren van de gemeente of het sportbedrijf, maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben, hebben te maken met vaste lasten terwijl hun inkomsten dalen. Veel van deze verenigingen zijn te klein om in aanmerking te komen voor de rijks brede regelingen. Sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een omzetverlies van minimaal 20%, kunnen daarom aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 per vereniging. In totaal is voor deze regeling 20 miljoen euro beschikbaar en komen circa 7.500 verenigingen voor deze regeling in aanmerking.

Ook voor het uitvoeren van deze regeling (zodat u het kunt aanvragen) zijn we in afwachting van het ministerie van VWS.

Liquiditeitsproblemen
Voor amateursportverenigingen die als gevolg van de corona maatregelen in liquiditeitsproblemen komen, komt een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. De Borgstelling MKB-kredieten en de Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen vaak niet in bereik omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend krediet wordt het borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met 10 miljoen euro verhoogd. Daarmee is SWS in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van de corona maatregelen kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben.

Nog meer steun vanuit het kabinet?
Het Mulier Instituut is gevraagd om de effecten die de coronacrisis heeft op de gehele sportsector in kaart te brengen. Aan de hand van de uitkomsten kijkt het kabinet in hoeverre aanvullende steun nodig is.

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten